2015. január 25. Évközi 3. vasárnap

Jón 3,1-5.10; Zs 24; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

Ninive fiai megtértek a rossz útról

1. Gyújtsunk meg egy gyertyát. Egy közös énekléssel kezdjük el az alkalmat.
Javaslat: Te vagy a fény, a szívemben Jézus (Taizé-i).
2. Olvassuk el a szentírási részleteket, egymás után, közvetlenül.
Mire figyeljünk: Az Úr Jónáson keresztül szólít és HÍV a megtérésre.
Jón 3,1-5.10

Ekkor ismét szólt az Úr Jónáshoz, s ezt mondta: ,,Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott a szózatot, amelyet majd mondok neked.’’ Felkelt erre Jónás és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive háromnapi járóföldre terjedő nagy városa volt Istennek. Alighogy bement Jónás a városba, egynapi járásnyira, nagy hangon hirdette: ,,Még negyven nap, és Ninive elpusztul!’’ Ninive lakói hittek Istenben és böjtöt hirdettek, és nagyjaik, kicsinyeik egyaránt szőrruhát öltöttek. Mikor látta Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek gonosz útjukról, megkímélte őket a büntetéstől, amellyel fenyegette őket.
1Kor 7,29-31
Mire figyeljünk: Az Úr Pál apostolok keresztül HÍV Krisztusi életre, mert „ez a világ hamar elmúlik”..
Azt mondom tehát, testvérek: Az idő rövid. Ezután azok is, akiknek feleségük van, legyenek olyanok, mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik örvendeznek, mintha nem örvendeznének, akik vásárolnak, mintha nem volna tulajdonuk, és akik élnek ezzel a világgal, mintha nem élnének vele; mert elmúlik ennek a világnak a formája.
Mk 1,14-20
Mire figyeljünk: Az Úrjézus apostolokat HÍV, akik a hívásra követik őt.
Miután Jánost átadták, Jézus Galileába ment, hogy hirdesse Isten evangéliumát. Azt mondta: ,,Betelt az idő, és elközelgetett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.’’ Amikor a galileai tenger mellett elment, meglátta Simont és testvérét Andrást, amint hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Jézus azt mondta nekik: ,,Jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket!’’ Ők azonnal elhagyták hálóikat, és követték őt. Kissé továbbmenve meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint ők is hálóikat javították a hajóban, és azonnal hívta őket. Azok pedig elhagyva apjukat, Zebedeust a béresekkel együtt a hajóban, követték őt.
3. Beszéljük meg! (csoportosan vagy kisebb csoportokban, esetleg kettesével)
  • Milyen vezérfonal mentén illenek össze a szentírási részletek?
  1. Ki milyen hívást érzett már élete során? Hogyan/mivel tudott erre válaszolni?
  2. (vö.: Jónás: a bűnös ember hívása megtérésre – „1. szint”, Pál: a hívő embereket buzdítja állhatatosságra – „2. szint”, 3. Jézus az apostolokat egy egész életre, új életre, „szent életre” hívja – „3. szint”.
  3. Mit gondoltok? Kit mire hív az Úr? Mire hív ma, mire hív ebben az évben, mire hív az életemben?
  4. A ti közösségetekkel mi a terve az Úrnak? Merre hív titeket? Voltak-e nehéz időszakok, ahonnan sikerült továbblépni a Krisztusi úton? Hogyan?
  5. Jakab és János mindent elhagyott, hogy követhesse az Urat? Nekünk miket kell elhagynunk – mi akadályoz abban, hogy kövessük őt?
  6. Volt-e már olyan élményed, hogy te tudtad közvetíteni az Úr hívását valaki felé?
4. Befejezés
Közös imádságban kérjük az Urat, hogy hívását meghalljuk és az Ő útját járjuk.
Miatyánk…
5. Ének
Javaslat: Én uram, én Istenem, vedd el tőlem mindenem …
Fodorné Bajor Bori – Fodor Misi