2016. január 10. Urunk megkeresztelkedése

  1. január 10.

Urunk megkeresztelkedése

Válasszunk közösen egy-két éneket (akár többet is) mielőtt elkezdenénk a beszélgetést!

Próbáljuk visszahelyezni magunkat időben és térben! Hol élt János? Kik voltak a szülei? Hogyan kapta a nevét? Mi volt Isten terve vele? (Szükség esetén keressük ki a Bibliánkból! Lk1)
Egy zsidó közösség köztiszteletben álló, mélyen hívő családjából indult, ismerte a próféciákat, már születésekor nyilvánvalóvá tették a feladatot, amelyre az Úristen elhívta.

Hogyan is szólt az Ószövetségi prófécia?
Iz 40, 1-5, 9-11;
„1.Vígasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek!
2.Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűneiért.
3. Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!
4. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává.
5. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt.
9.Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! Emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! Emeld föl, ne félj! Mondjad Júda városinak: Ímhol Istenetek!
10.Ímé, az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé, jutalma vele jő, és megfizetése Ő előtte.
11. Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.”

Tudjuk-e mi magunk, hogy mire hívott el az Úristen? Szólhat-e nekem a prófécia? Érzékelünk magunk körül „pusztát”? Föl tudok emelkedni a kilátástalanság gödréből („Minden völgy fölemelkedjék”), tudok –e munkálkodni az előttem tornyosuló akadályok legyőzésében („minden hegy és halom alászálljon,”)? És hiszem-e hogy ezután „megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt”. És nincs vége a feladatoknak, mert „szól Istenetek”, „Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet”. Meg kell szólalnunk, hirdetnünk kell, hegytetőre állni, bíztatni… Nagyon könnyűnek tűnő feladatok, de a világ „pusztájában” gyakran elbukunk.
Évszázadokon át hirdették ezt az Igét a zsinagógákban, mire megtalálta az Úristen a megfelelő munkatársat, aki beteljesítette a próféciát, és tette a dolgát, de nem gondolta magát többnek, mint ami volt:

Lk 3, 15-16, 21-22

„15. Mikor pedig a nép várt és szívökben mind azon gondolkoztak János felől, hogy vajjon nem ő-é a Krisztus;
16. Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel; de eljő, a ki nálamnál erősebb, a kinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel:
21. Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég,
22. És leszálla ő reá a Szent Lélek testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm! „

 

A zsidók várták a messiás eljövetelét, minden elsőszülött fiúban. Így vetődhetett fel az ötlet Jánossal kapcsolatban is. De Ő alázattal mutat Jézusra, akiben az igazi erő és hatalom rejtőzik.
Hiszed-e hogy Övé a hatalom az egész életedben? Olyan könnyű lenne kimondani, hogy természetesen… De most álljunk meg, csendesedjünk el, és imádkozzunk, hogy mutasson rá Mennyei Atyánk az engedetlenségeinkre, azokra a területekre, ahol nagyobb hatalmat gondolunk magunknak, mint kellene, kérjünk bölcsességet, és erőt, hogy visszategyük az Úr kezébe azokat.

Milyen értelemben, milyen szóösszetételben használjátok a kereszt szót? Tudtad, hogy a Római Birodalomban a kereszthalál volt a leggyalázatosabb, a legaljasabbak büntetése? Milyen üzenet ez a keresztyények számára? Jézus megkeresztelése és a mi megkeresztelésünk mit vetíthet előre ebből a nézőpontból? Hol van az Úristen keresztelés ígéretében?


Kezdetben személyesen beszélgetett az első emberpárral, majd bűneink miatt már csak a prófétákon keresztül szólt, de egyik esetben sem értettük meg a lényeget, az Isteni szeretet üzenetét. És ezután olyan közel jött hozzánk az Úristen, amilyen közel csak lehetett, emberré lett közöttünk, hogy így tanítson minket.:
Tit 2,11-14; 3,4-7;

„11.Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,
12. A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
13.Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;
14.A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.”

„4. De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent,
5. Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
6. Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;
7. Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint
. „

Ha van időnk, még beszéljünk arról, mi a személyes feladatunk abban, hogy „igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon”. Az elkövetkező héten jelöljünk ki minden nap ehhez magunknak egy-egy aprócska feladatot, és próbáljuk egész esztendőben gyakorolni.

Az alkalom végén egymás kezét megfogva imádkozzunk!

Gombaszögi Ildikó, Soroksár

Keresztelo_szent_Janos_megkereszteli_Jezust.