2017. augusztus 6., évközi 18. vasárnap

OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből Ruhája fehér volt, mint a hó. Én, Dániel az éjjeli látomásban láttam, hogy egyszer csak trónokat állítottak fel, és az Ősöreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. Tűzfolyó eredt belőle és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak és felnyitották a könyveket.Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe.Dán 7,9-10.13-14

SZENTLECKE Szent Péter apostol második leveléből Mi hallottuk az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a szent hegyen. Szeretteim! Nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőülésének szemtanúi. Amikor az Atyaisten megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott el hozzá a magasztos dicsőségből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a szent hegyen. Így még jobban hiszünk a prófétai jövendölésekben, és ti is jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag föl nem kél a szívetekben.2Pét 1,16-19

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Arca ragyogott, minta nap. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek.Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!”Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket és ezt mondta: „Keljetek fel és ne féljetek!” Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát.A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad.”Mt 17,1-9

Gondolatok, kérdések:
I. A hegy Hegytetőn állni felemelő, nagyszerű érzés. Fáradni kell míg felérek, magasról pedig mindent jobban látok. Kiemelkedek a mindennapok közegéből, tiszta a levegő és csak magunk vagyunk. A csúcson többnyire fúj a szél és gyakran felhők borítják.Igazán magasra menni életveszélyes vállalkozás. A hegytetőn az Istenhez is közelebb vagyok.Én miért megyek fel egy magas hegyre? Milyen élményeim vannak magas hegycsúcsokról?Istenkísértés a veszélyes csúcsok megmászása?
II. Az isteni kinyilatkoztatás helyszíne Jézus hegyre vezeti a tanítványok szűk csoportját, hogy valami fontosat közöljön velük, hogy megerősítse őket.A hegyre, ahol senki más nincs jelen. A hegy az Isteni kinyilatkoztatás helye. Mózes számára is. Más vallásokban is szent helynek számítanak a hegytetők.Keressünk a Bibliában további helyeket, melyek hegyhez köthetőek. Mi történt ott? Mit közölt ott az Isten az emberekkel?
III. “Jó nekünk itt lennünk” Nagyszerű, előkelő, magas rangú emberek társaságában lenni felemelő. Különösen az, ha bensőséges kapcsolatba kerülünk. Kiváltságosnak érezzük magunkat.Jézus arca ragyogásával megmutatott valamit abból a dicsőségből, amiről Dániel próféta ír az olvasmányban “…Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki…”A zsoltár is ezt idézi: “Király az Úr! Legfölségesebb az egész világon!” Péter szavakkal is kifejezte a benne lévő érzést. Maradjunk még! Ám az Atyaisten hangja istenfélelemre int. Találkoztam már személyesen magas rangú, tiszteletre méltó emberrel? Mit adott nekem a találkozás?
IV. “Senkinek se szóljatok” Képzeljem el, hogy a Pápával találkozom, szűk baráti körben, bensőséges beszélgetésben. Utána egy ideig senkivel sem oszthatom meg az élményt. Pedig azonnal szeretném minden ismerősömnek elhíresztelni. Ha ezt azonnal megtenném könnyen dicsekvéssé, saját magam mások fölé emelésévé válhatna.Jézus türelemre, várakozásra inti Pétert, Jakabot és Jánost. Később mikor eljött az idő, már beszéltek Jézus színeváltozásáról, de már nem magukkal dicsekedtek, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Volt már az életemben ehhez hasonló? Amit azonnal világgá kürtöltem volna, de mégsem tettem.

Szabó Gergő, Budakeszi

Everest