2018. február 25., nagyböjt 2. vasárnapja

 1. február 25., nagyböjt 2. vasárnapjára:

Kezdőének: Add, hogy a szívemmel lássak … közben elhalkul és felolvasásra kerül:

Szívem rólad mondta: „Keressétek az ő arcát!” A te arcodat keresem, Uram. Ne rejtsd el előlem arcodat! (Zsolt 26,8-9) – újra énekelni kezdjük a dalt halkan, majd: Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Ne ujjongjon ellenség fölöttünk; szabadítsd meg, Istenem, népedet minden sanyarúságából. (Zsolt 24.6.3.22)

Felindító:
Mennyei jó Atyánk, te megparancsoltad nekünk, hogy hallgassunk szeretett Fiadra. Táplálj minket szent igéddel.

OLVASMÁNY:
Isten próbára tette Ábrahámot és így szólt hozzá: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. Akkor ezt mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked.” Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát. De az Úr angyala rászólt az égből, és azt mondta: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. Az angyal folytatta: „Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem.” Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost és feláldozta égőáldozatul fia helyett.
Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: „Magamra esküszöm – ez az Úr szava –, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövenyét; utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra.”
Ez az Isten igéje.
Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18

Kérdések:

 1. Látjuk, hogy Isten még a hozzá igencsak közelállókat is próbára teszi. Szerintetek miért?
 2. Téged mikor és hogyan tett legutoljára próbára?
 3. Hogyan látjátok, mik az árulkodó jelei annak, hogy most Isten próbára akar tenni minket?
 4. Hogyan érezted magad a próbatételeid után? Vannak jó észrevételeid, tanácsaid?

Ének: Ó, Uram, a Te Igéd lámpás, majd halk gitáros pengetéssel a zsoltárt felolvassuk:
Válasz: Az Úr színe előtt járok,  az élők földjén.
Előénekes: Erős az én hitem, bár gyakran mondtam: „Engem nagyon megaláztak.”
Drága dolog az Úr színe előtt szentjei dicső halála.
Hívek: Az Úr színe előtt járok, az élők földjén.
E: Ó, Uram, én a te szolgád vagyok, szolgád vagyok és szolgálód gyermeke.
Bilincseimet széjjeltörted, bemutatom néked a dicséret áldozatát, és az Úr nevét hívom segítségül.
H: Az Úr színe előtt járok, az élők földjén.
E: Megadom az Úrnak, amit fogadtam, egész népének színe előtt.
Az Úr hának udvarán, a te falaid között, Jeruzsálem.
H: Az Úr színe előtt járok, az élők földjén.
Zsolt 115,10 és 15.16-17.18-19

Újra énekeljük az Ó, Uram a Te Igéd lámpás c dal refrénjét egy párszor

SZENTLECKE

Egy testvér feláll és hangosan, szónoklatként olvassa fel:

Testvéreim!
Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk!
Ez az Isten igéje.
Róm 8,31b-34

Kérdések:

 1. Félni számomra egy kellemetlen érzés, mégis sokszor eltelek félelemmel. Szerintetek hogyan kezdünk el félni?
 2. Jézus is félt, Isten Őt sem kímélte, mégis sikerült legyőznie. Mit gondoltok hogyan?
 3. A te félelmeid megalapozottak vagy alaptalanok? Vizsgáltad már meg őket?
 4. Az apostol azt is megkérdezi az Igében, hogy: Miért félünk, ha csak Isten ítélkezik? Szerintetek?

Én nem fogok félni és a Szeretet Istene c. ének után:

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül fölment velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal.
Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve.
Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.
A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 9,2-10

Kérdések:

 1. Két kellemetlen témájú kör után, mint a próba és a félelem, most Isten arra hív, hogy emelkedjünk felül, menjünk vele és nézzünk rá és akkor jó lesz nekünk ott lenni. Hogyan lehet szerintetek felülemelkedni egy érzelmileg dús és nehéz témán, majd Jézusra figyelni?

 

 1. Volt már, hogy úgy imádkoztál, te sem emlékeztél már a végén mit is mondtál Istennek szóról szóra? Mesélj róla!
 2. Az apostolok olyan személyekkel találkoztak, akik már eltávoztak a földiek köréből. Szoktatok ti mondjuk álmodni ilyen személyekkel? Milyen érzés? Ti is meg szoktatok ijedni?
 3. Jézus színeváltozása egy csoda lehetett. Az élet milyen apró vagy nagy csodáinak voltál eddig szem- vagy fültanúja?

Énekkel zárunk: Hála, hála Jézus …

Fejér Szilárd, Gyergyóalfalu

kép: http://twice.hu/hobby/satorozni-akarsz-csaladoddal-vagy-barataiddal-ezekbol-satrakbol-akar-egy-egesz-falut-felepithetsz

0225_podsátor