2018. április 1., húsvét vasárnap

 1. április 1., húsvét vasárnapja:

ApCsel 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9

Ének: Ó jöjj, lángot adó, isteni szó, tölts be engem!

Feltámadtam, és veled vagyok! Kezedet rajtam nyugtatod: csodálatos a te tudásod, alleluja! (Zsolt 138,18.5-6)

Ének: Ó jöjj, lángot adó, isteni szó, tölts be engem!

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból.

És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát.”

 1. Mindannyian tanúi vagyunk Jézus csodáinak, hatalmának. Tanúi vagyunk, látói, de vajon továbbadói vagyunk-e?
 2. Amit láttunk, azt elhallgatjuk, vagy örömteli szívvel várjuk, hogy továbbadhassuk?
 3. Isten megmutatta nekünk Jézust látható alakban. Képesek vagyunk mi látni Jézust magunkban, embertársainkban, és eleve az általa teremtett világban?
 4. Te hogyan beszélsz másoknak Jézusról?

VÁLASZOS ZSOLTÁR

Válasz: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.

 

Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.

Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.

Hívek: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Az Úr jobb keze erősnek bizonyult: * az Úrnak jobbja fölemelt engem.

Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit.

H: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé.

Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.

H: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

117,1-2.16ab-17.22-23

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből

Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben.

 1. Szoktál aggódni a földi dolgaid miatt? Mik azok a területek, amiért aggódsz?
 2. Életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Mit gondolsz, ez mit foglal magába?
 3. Vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Jól hangzik, mi? Szerintetek mi a kulcsa ennek?
 4. Jézus azért halt meg, hogy vele együtt mi is feltámadjunk. Gondoltál te ebbe bele, hogy mit vállalt érted Jézus? Elfogadod az Ő ajándékát, az örök életet?

ALLELUJA

Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk már feláldozta magát. * Üljük meg tehát az Úrral a húsvéti lakomát. 1Kor 5,7b-8a – 2. tónus.

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették?”

Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.

 1. Látta mindezt, és hitt! Addig viszont nem hitt. Ti is szoktatok életetek során olyan helyzetekbe lenni, amikor azt mondjátok: Hiszem, ha látom?
 2. Szerintetek mit jelent a HIT? Föltétlen csak abban hihetünk, amit látunk, vagy abban is,  amit nem látunk? Mégis hogyan lehet hinni abban, amit nem látunk? Szerintetek?
 3. Melyik szereplővel tudnál azonosulni? Miért?
 4. Sokszor van életünkben, hogy csak a megfeszített Jézus van a szemünk előtt, szánjuk-bánjuk bűneinket, mert emiatt halt meg Jézus. A kérdés az: tovább tudsz lépni ezen, hogy ne csak a meghalt Jézust, hanem a feltámadt Jézust is meglásd, és örülni tudj ezért? Ha igen, akkor adj hálát neki, és köszönd meg ezt az áldozatot, és örvendj, mert Ő ma is él!

Ének: Köszönöm Jézus, köszönöm Jézus

kép: Tremmel-Hudik Katalin: Értetek és sokakért (2015)

Madarász Andrea, Gyergyóalfalu

0401_Értetek és Sokakért...Tremmel Hudik Kati