2018. július 8., évközi 14. vasárnap

Ez 2,2-5; Zsolt 122; 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6

Keresztvetés, ének, rövid ima

Rád bízom magam

Rád bízom magam, Istenem,

mert Te vagy számomra a jó alap.

Hogy is veszhetnék el, amikor minden helyzetben átfogsz engem.

Imádságom hozzád száll kitartó bátorsággal és bizalommal,

mert Te vagy számomra a jó alap!

Te jössz felém alkalmas időben.    (Arndt Büssig)

 

„Hogy vagyok most itt?” kör

Tudatosítom és megosztom a többiekkel, ahogyan itt és most jelen vagyok, milyen „lelkület” jellemez most

Impulzus:

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből

Ezekiel így ír prófétai meghívásáról: Az Úr megszólított engem, a Lélek eltöltött, lábaimra állított, és hallottam, amint az Úr beszélt hozzám. Ezt mondta nekem: „Emberfia, elküldelek Izrael fiaihoz, a lázadókhoz, akik fellázadtak ellenem. Ők és atyáik lázadoztak ellenem mind a mai napig. Fiaiknak kemény a fejük és megátalkodott a szívük. Hozzájuk küldelek, hogy mondd meg nekik: Ezt mondja az Úr, az Isten. Akár meghallgatják, akár nem hallgatják – mert hiszen lázadó nemzedék ez –, megtudják, hogy próféta van közöttük.” Ez. 2, 2 – 5

Ezekiel próféta Kr. e. 6. században működött. A próféta küldetése Isten irgalmának a jele. Isten tudja, hogy vissza fogják utasítani a prófétát, mégis küldi. Isten lelke akkor is értelmet nyer, ha keserű tapasztalatokkal jár.

Kérdések és megosztások:

 • Milyen élethelyzetben tapasztaltam meg a visszautasítást?
 • Mit éreztem abban a helyzetben? Hogyan reagáltam rá?  Mit tettem akkor?
 • Hogyan lendültem át a kritikus ponton az adott szituációban? (ha sikerült előrelépnem)

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből

Testvéreim! Hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcul verjen, és el ne bízzam magam. Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte: „Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.” Ezért legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakjék bennem. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Kor. 12, 7 – 10

Pál a zsidóság szigorú irányzatához, a farizeusokhoz tartozott. Jó szervező készségű, fáradtságot nem ismerő, tevékeny, minden áldozatra kész ember. Isten küldetést szánt neki. Fantasztikus szellemi képességeihez és lelki erejéhez viszont kapott egy gyönge fizikumot és rossz beszédkészséget. A testi gyengeség újra és újra megalázza mások előtt, s bár ő háromszor is kérte az Urat, Isten nem szabadítja meg tőle. Pál apostol felmérte a kegyelem nagyságát.

A kegyelem titka sokszor  gyengeségeinkben, nehézségeinkben, küzdelmeinkben  mutatkozik meg. A fájdalmas élmények megsebeznek, a boldogítóaktól kivirágzunk. De mindegyik következménye lehet a növekedés, az emberibbé válás, a „jó gyümölcsök” termése.

Kérdések és megosztások:

 • Az elmúlt időszakban milyen gyengeségeket (hibákat) ismerek fel az életemben?
 • Hol van világosság és hol van sötétség az életutamon?
 • A felismerést, tudatosítást tudom-e értelmezni csodaként az életemben?
 • Meg tudok-e ragadni olyan Isten közeli élményt, amely valamilyen küzdelemhez, nehézséghez köthető?

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Abban az időben Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És csodák, amelyeket kezével véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?” És megbotránkoztak benne.

Jézus erre megjegyezte: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában.” Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.  Mk. 6, 1 – 6

Az emberek a hit terén is nagyban függnek az előítéletektől és a földi szempontoktól. Nem azt keresik, hogy Jézus tanítása és csodái isteni eredetre mutatnak-e, hanem megrekednek annál, hogy Jézus ott nőtt fel szemük előtt.

Kérdések és megosztások:

 • Hogyan állok az előítéletekkel?
 • Milyen esetben kerültem olyan élethelyzetbe, amikor leragadtam a kezdeti tapasztalatoknál?
 • Felületes ismeretekkel, beskatulyázok embereket?
 • Mikor tapasztaltam meg, hogy engem utasítottak el, félre értettek, esetleg hamar „helyre akartak tenni”?
 • Az ellenállás a kegyelem erejét is megtöri. Közömbösség megtapasztalása. Elzárkózás az Isten által felkínált kegyelmi ajándéktól. Hogyan vagyok ezzel?

Lezáró kör: Mit viszek magammal? (rövid mondat, esetleg kifejezés)

Közös ima

kép: http://izraelbeutazunk.parokia.hu/hir/mutat/1052/

Eigel Katalin, Gyergyószentmiklós

0708_Názáret