2018. október 14., évközi 28. vasárnap

  1. október 14., évközi 28. vasárnap

Bölcs 7,7-11; Zsolt 89; Zsid 4,12-13; Mk 10,17-30

Krisztus követése

Bevezető beszélgetés, játék

Az utóbbi években a szociális média térnyerésével új értelmet nyert a követés szó. Ma már bárkinek lehetnek követői az interneten, és új szavak is létrejöttek: bekövet, kikövet stb.

Soroljatok fel néhány olyan személyiséget, akik a szociális médiában lettek ismertek, és népes követőtáboruk van! Mi jellemzi őket, miért követik őket? Te kit követsz (erről csendben is lehet gondolkodni).

Ha van közöttetek egy-két önkéntes, álljon fel (és akár viccesen) mondja el, miért lenne érdemes őt követni?

A Jézus Krisztus korabeli rabbinikus hagyományban a mesterek követői együtt éltek a tanítványokkal, így azok nem csak a tanítás tartalmát, hanem az életpéldát követve teljes szellemiségét is magukévá tehették. Jézus Krisztus mai követőit, korunk keresztényeit is erre hívja: egyrészt legyenek tanítványok, akikkel-akikben együtt élve Isten szeretete, bűnöket megbocsátó kegyelme megjelenhet a világban. Másrészt mindannyian tanítók is, akiknek küldetése a körülöttük élők felé életükkel és tetteikkel bizonyságot adni a bennük élő reménységről.

Ezután énekeljetek, és/vagy imádkozzatok, kérve a Szentlelket, hogy jelenlétével szentelje meg szíveteket, amikor befogadjátok az evangélium szavait.

Evangélium

Mk 10,17-30.

Amikor kiment az útra, odafutott hozzá valaki, térdre esett előtte és megkérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus erre azt mondta neki: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodj, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat!” Az illető azt felelte neki: „Mester! Ezeket mind megtartottam ifjúságom óta.” Akkor Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és azt mondta neki: „Egynek vagy még híjával: menj, add el, amid van, s add a szegényeknek, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, kövess engem!” Erre a szóra az elkomorult és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.

Jézus pedig körültekintett és azt mondta tanítványainak: „Milyen nehezen jutnak Isten országába azok, akiknek vagyonuk van!” A tanítványok csodálkoztak szavain. Jézus pedig újra megszólalt, és ezt mondta nekik: „Gyermekeim! Bizony, nagyon nehéz az Isten országába bejutni! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni az Isten országába.” Azok erre még jobban csodálkoztak, és egymást kérdezgették: „Akkor hát ki üdvözülhet?” Jézus azonban rájuk tekintett és így szólt: „Embereknek lehetetlen ez, de Istennek nem; mert Istennek minden lehetséges”.

Ekkor megszólalt Péter: „Íme, mi elhagytunk mindent és követtünk téged!” Jézus azt felelte: „Bizony, mondom nektek: mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, nővéreit vagy apját, anyját, a gyermekeit, vagy földjeit értem és az evangéliumért, százannyit kap már most, ebben a világban: házakat, testvéreket, nővéreket, anyákat, gyermekeket és földeket, bár üldözések között; az eljövendő világban pedig az örök életet. Sokan lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők.”

Tanítás és feldolgozás

Az előttünk álló igeszakasz három részre bontható, benne Jézus háromféle hallgatóságnak címezve beszél arról, mit kell vállalnia annak, aki Őt követi, illetve mi akadályozhatja meg az egyes embereket abban, hogy Krisztust kövessék. A gazdag fiatalember számára a vagyon volt ez az akadály, és noha értette a tízparancsolatban megfogalmazott etikai szabályokat, szíve közepében mégis a vagyon volt. Mi lehet a mi személyes életünkben, ami megakadályozza, hogy teljes szívünkből kövessük Jézust?

A történteket látta a tanítványok egy tágabb csoportja csodálkozva az Úr Jézus szavain, elbizonytalanodtak, hogy akkor talán az ő számukra is lehetetlen a tű fokán átmenni. Mindannyian küzdünk szívünk rossz szándékaival, és ha csak ezen múlna, nem tudnánk Istenhez közelebb kerülni. A kegyelmes Atya Isten azonban lehajolt hozzánk Krisztusban és utánunk jön a Szentlélek által, mert „minden lehetséges”. Saját élettörténetünkben voltak-e olyan pontok, amikor Isten jelenléte által sikerült valamiben megváltoznunk?

Végül a legszűkebb tanítványi körben folytatódik a történet, a szangvinikus Péter apostol hirtelen vágja rá: „Hiszen mi mindent elhagytunk érted!” Jézus pedig őszintén válaszol, amikor a keresztény élet jutalmáról és nehézségeiről is szól. Mit jelentenek számunkra Jézus Krisztus szavai? Mire az, ami vonz? Mi okoz számunkra nehézséget?

Beszélgetésünk elején a mai kor „tanítóiról” volt szó. Ők követésre hívnak bennünket a szociális médiában. Jézus Krisztus is követésre hív. Miben más ez a követés? Mit fogsz tenni a jövő héten, hogy Krisztus követésében előre lépj?

„Aki engem követ, nem jár sötétségben – mondja az Úr. Krisztus szava ez; arra int, hogy az ő életét és erkölcsét kövessük, ha igazán akarunk világosságban járni, és minden szívbeli vakságtól megszabadulni. Legyen azért legkedvesebb foglalkozásunk a Jézus Krisztus életéről való elmélkedés. Krisztus tanítása a szentek minden tanításánál különb; és akiben lélek lakik, elrejtett mannát talál benne. Mégis azt látjuk, hogy sokan – gyakran hallják bár az evangéliumot –, nemigen buzdulnak fel, mert nincs bennük Krisztus lelke. Márpedig annak, aki teljesen, ínyét csiklandón érteni akarja Krisztus szavát, annak azon kell lennie, hogy egész élete folyását az övéhez igazítsa.” (Kempis Tamás, a Krisztus követése c. könyv bevezetője)

Imádkozzatok elhatározásaitokért!

kép: Katkó Tamás: 17:45 (kaposvári templomtorony)

Pásztor Zoltán, Budapest

1014_Katkó Tamás_Kaposvár