2018. október 21., évközi 29. vasárnap

  1. október 21., évközi 29. vasárnap

Iz 53,10-11; Zsolt 32; Zsid 4,14-16; Mk 10,35-45

Az asztalon kereszt, Szűzanya szobrocska, égő gyertya, Biblia hófehér abroszon.

Elcsendesedés és keresztvetés után rögtön az elején kérjük a Szentlelket, hogy vezesse az összejövetelünket, könyörgünk a védelemért, bocsánatot kérünk és megbocsátunk, imádkozunk a csoporttagok szívbéli és lelki egységéért, énekkel és imával dicsőítjük az Urat, olvassuk a Szentírást, miközben megosztjuk gondjainkat.

Igyekszünk megérteni azt, amit az Úr személyesen nekünk akar mondani. Minden gondot imádságba foglalunk., mert az imán keresztül az Úr új megoldásokat, lehetőségeket nyújt.

Felváltva olvassuk

Katona István: Jöjj, Szentlélek …

Jöjj Szentlélek, jöjj Imádság Lelke,

taníts meg szívem mélyéből imádni az Urat,

legyőzve a földi dolgok szórakoztató varázsát,

segíts, hogy minden figyelmem az Egyetlené legyen.

 

Jöjj Szentlélek, jöjj Szeretet Lelke,

gyújtsd lángra a szívemet egészen

az Isten- és emberszeretet tüzével.

 

Jöjj Szentlélek, jöjj Irgalom Lelke,

töltsd el bensőmet az együttérzés erejével,

hogy ha szükséget szenvedőt látok, ne forduljak el,

és megbocsátással válaszoljak a haraggal támadónak.

 

Jöjj Szentlélek, jöjj Szépség Lelke,

add, hogy megnyíljon szemem és mindenben

felismerjem az Atya szépségének ragyogását.

 

Jöjj Szentlélek, jöjj Bölcsesség Lelke,

add, hogy a mulandó dolgok kísértései között

mindig az örökkévaló legyen a mértékem

és bölcsességed fénye világítson a sötétben.

 

Jöjj Szentlélek, jöjj Erő Lelke,

újítsd meg akaratom erejét,

hogy követve indításaidat,

bátran fussam végig a „pályát”.

 

Jöjj Szentlélek, jöjj Győzelem Lelke,

védelmezz a gonosz alattomos támadásaitól,

szabadíts meg az aggodalmaktól és félelmektől,

hogy ujjongó szívvel dicsérhesselek Téged.

 

Jöjj Szentlélek, jöjj Öröm Lelke,

töltsd el lelkemet isteni örömöd boldogságával,

hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait visszaverve

örömmel szolgáljalak Téged.

 

Jöjj Szentlélek, jöjj Ige Lelke,

taníts meg az Írás titkait megértenem,

hogy mint lángoszlopok a pusztai vándorlásban,

Isten üzenetei vezessenek ezer veszélyen át

az örök Kánaánba. Ámen

Páros játék

A pár egyike csukott szemmel a pont aktuális gondjára gondol.

A másik megpróbálja megérinteni ahol – ahogy jónak érzi.

Megosztások az érzésekről.

Mit éreztél, amikor támogattak, biztattak, együtt éreztek veled? Mit éreztél, amikor segítettél, támaszt nyújtottál?

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

A próféta ezt mondja az eljövendő Üdvözítőről: Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot és megelégedés tölti el. Igaz szolgám sokakat igazzá tesz tudása által, és gonoszságaikat ő hordozza.

Ez az Isten igéje.

Iz 53,10-11

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

Testvéreim!

Mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Isten Fia, – ezért legyünk állhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.

Ez az Isten igéje.

Zsid 4,14-16

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!” Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.” Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra.

* Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Ezek az evangélium igéi.

Mk 10,35-45

Csend és beszélgetés

Hittek és csendben elmélkedünk az olvasmányokról, ezzel megengedjük a Szentléleknek, hogy szóljon hozzánk a csöndben és a felebarátaink által.

Mit mond nekem az Úr?

  • Mit jelent a mai anyagias világban a szenvedés? Ki az, aki igazán szenved?
  • Hogyan tudok segíteni a szenvedőknek? Látom-e bennük Jézust?
  • Mi van, ha nem tudok rajta segíteni? Esetleg elmondhat valaki egy történetet, ha volt vele ilyen.
  • Mit tettem volna, ha pont én lettem volna Jézus mellett a szenvedésében?
  • Mennyire vagyok erős, hogy szenvedjek Krisztusért? Mitől lehetek erősebb?
  • Képes vagyok-e feláldozni magam másért vagy Krisztusért, tudván, hogy csak így üdvözülhetek?

Ima szükséget szenvedőkért

Boldogságos Szűz Mária! Égi Anyánk! Hozzád fohászkodunk a bajban lévőkért, a mindennapjaikban szükséget szenvedőkért. Hallgasd meg kéréseinket és fohászainkat.

Kérünk, oltalmazd anyai szereteteddel azokat, akik most nehéz órákat élnek meg és adj hitet. Segítsd a bajban lévő családokat és adj reményt. Segítsd azokat, akik most földi segítőik és adj erőt.

Hozzád fohászkodunk imáinkban Égi Édesanyánk! Benned hiszünk, hogy mellettünk vagy a nehézségek között is. Benned remélünk, hogy Édesanyai szereteteddel velünk vagy. El nem fogyó imáinkkal áldunk gondoskodó jóságodért. Ámen.

Befejező ima rész

ASSISI SZENT FERENC IMÁJA

Uram, adj türelmet,

Hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni,

Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,

Amit lehet, és adj bölcsességet,

Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé,

hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,

hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,

hogy összekössek, ahol széthúzás van,

hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,

hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,

hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,

nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,

nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,

nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.

Mert aki így ad, az kapni fog,

aki elveszíti magát, az talál,

aki megbocsát, annak megbocsátanak,

aki meghal, az fölébred az örök életre.

Amen.

 

Miatyánk……

Béke Királynője, hozzád fohászkodunk:   Üdvözlégy, Mária…

 

Mindenható, örök Isten, add, hogy mindenkor készséges akarattal és őszinte szívvel szolgáljunk neked.

Adj szívünkbe alázatot, hogy Krisztus félelmében alázatosak legyünk egymás iránt!

Urunk, Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson, és kísérjen minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jótettekre irányuljon. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Ámen.

Hajlik Katalin, Munkács

1021_Hajlik Kati gyűjtése

Reklámok